Dokumenty

DrukPlik 
Dane podmiotu/jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN Plik PDF 
Poradnik Rady Modych Naukowców "Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych" Plik PDF


Lista ogłoszonych konkursów

Nazwa konkursu / programu Termin składania dokumentów   Jak przystąpić ?
Narodowe Centrum Nauki (NCN)  PROJEKTY BADAWCZE
OPUS
projekty badawcze w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

15.06.2017 r.

 

Wnioski przygotowuje się i wysyła do NCN w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania). Ukończony i wydrukowany wniosek przed wysłaniem drogą elektroniczną, autor projektu składa (min. 5 dni przed zakończneiem naboru) w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu uzupełnienia wymaganych oświadczeń i uzyskania akceptacji Prorektora ds. Nauki i Kwestora. Wydrukowany wniosek powinien również być zaparafowany przez władze wydziałowe (Dziekan/ Prodziekan ds. Nauki)
PRELUDIUM
projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

15.06.2017 r.

 
SONATA
projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora

15.09.2017 r.
 
SONATINA
program na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

INSTRUKCJA

15.03.2017 r.  
MINIATURA
program na realizację pojedynczego działania badawczego.
od 3.04.2017 do 31.12.2017 (nabór ciągły)  
UWERTURA
konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

INSTRUKCJA

15.03.2017 r.  
ETIUDA
konkurs na stypendia doktorskie

INSTRUKCJA

15.03.2017 r.  
SONATA BIS projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 15.09.2017 r.  
MAESTRO
projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
15.09.2017 r.  
HARMONIA
projekty badawcze realizowane w w ramach współpracy międzynarodowej
15.09.2017 r.  
DAINA 15.12.2017 r.
Wnioskodawca polski składa wspólny polsko-litewski wniosek  w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego. Dodatkowo, wnioskodawca litewski składa za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków LMT komplet dokumentów wymaganych przez LMT. 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
DIALOG
wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Obszary - Doskonałość naukowa - Nauka dla innowacyjności-Humanistyka dla rozwoju
30.06.2019 r. (nabór ciągły)   Wnioski przygotowuje się i wysyła do MNISW w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania).  Ukończony i wydrukowany wniosek przed wysłaniem drogą elektroniczną, autor projektu składa w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu uzupełnienia wymaganych oświadczeń i uzyskania akceptacji Prorektora ds. Nauki i Kwestora. Wydrukowany wniosek powinien być zaparafowany przez władze wydziałowe (Dziekan/ Prodziekan ds.Nauki)
Wymiana z DAAD
wspólny program służący wspieraniu współpracy naukowej. Jego celem jest aktywizacja wymiany naukowców realizujących wspólne projekty badawcze
30.06.2017 r.   Wnioski przygotowuje się i wysyła do MNISW w formie papierowej - 2 egz. Ukończony i wydrukowany wniosek przed wysłaniem autor projektu składa w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w celu uzyskania akceptacji Prorektora ds. Nauki i Kwestora. Wydrukowany wniosek powinien być zaparafowany przez władze wydziałowe (Dziekan/ Prodziekan ds. Nauki). Egzemplarze wniosku powinny być podpisane przez obu partnerów.
Uniwersalia 2.1. i Uniwersalia 2.2.
4.08.2017 r.   Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF . Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu należy złożyć w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą w terminie do 2 sierpnia 2017 r.
       
Wymiana z Austrią do dnia 30 września 2017 r.   Szczegóły aplikacji tutaj.
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP)
TEAM (nieaktywny, rozpoczęcie: 20.04.2017)
Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych z udziałem min. 1 partnera zagranicznego.
do 20.06.2017 r.   Wnioskodawcy rejestrują się w www.fnp.org.pl Formularz elektroniczny wypełnić należy w języku angielskim. Przed wysłaniem trzeba skompletować wymagane oświadczenia i uzyskać akceptację władz uczelni (Prorektora ds. Nauki i Kwestora). W tym celu do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą należy złożyć 1 egz. wniosku w formie papierowej na 5 dni przed planowanym wysłaniem.
TEAM TECH (nieaktywny, rozpoczęcie: 20.04.2017)
Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.
do 20.06.2017 r.  
TEAM TECH Core Facility (nieaktywny, rozpoczęcie: 20.04.2017)
Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem lub rozwojem usług o dużym znaczeniu dla gospodarki.
do 20.06.2017 r.  
FIRST TEAM
Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.
do 15.03.2017 r.  
HOMING
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.
do 15.03.2017 r.  
POWROTY
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.
do 15.03.2017 r.  
MONOGRAFIE
Konkurs na finansowanie wydania oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
11.04.2017 r.   Wnioski – zgłoszenia do konkursu składane są w wnioski.fnp.org.pl oraz wersji drukowanej 3 egz. w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, z czego 2 egz. zostaną wysłane do FNP