Dokumenty

Patrz: Druki Działu Nauki i Współpracy z ZagranicąLista ogłoszonych konkursów

Rodzaj dokumentów Termin składania do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Procedura Uwagi
Narodowe Centrum Nauki (NCN)  PROJEKTY BADAWCZE       Wnioski są dostępne w generatorze OSF https://osf.opi.org.pl
Raporty roczne 25.03.2016 r.   1 egz. dla NCN,
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
podpisane przez kierownika projektu
Kierownicy grantów po podpisaniu raportu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki przesyłają wersję elektroniczną do NCN. Podpisane wersje papierowe wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Raporty cząstkowe 2 tygodnie przed obligatoryjnym terminem dotyczą projektów  realizowanych przez 60 miesięcy
składa się po upływie 30 miesięcy realizacji projektu
Raporty końcowe 50 dni od daty zakończenia realizacji projektu 2 egz. dla NCN,
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
podpisane przez kierownika projektu
OPUS
projekty badawcze w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów

10.06.2016 r.
10.12.2016 r.
Wnioski
1 egz. i wersja elektroniczna do NCN,
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wersje papierowe podpisane przez Kierownika projektu składane są do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Zainteresowani występujący
z wnioskiem - po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki - przesyłają wersję elektroniczną do NCN. Podpisane wersje papierowe wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą  
PRELUDIUM
projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora

10.06.2016 r.
10.12.2016 r.
SONATA
projekty badawcze mające na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu naukowego, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadających stopień naukowy doktora

10.06.2016 r.
10.12.2016 r.
POLONEZ
Konkurs dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania naukowe w polskich jednostkach

10.06.2016 r.
10.12.2016 r.
BEETHOVEN 10.12.2016 r. Kierownik niemieckiego zespołu badawczego składa wspólny wniosek w Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) za pośrednictwem systemu ELAN http://elan.dfg.de, Równocześnie kierownik polskiego zespołu badawczego składa wspólny wniosek w formie elektronicznej do Narodowego Centrum Nauki do dnia 15 grudnia 2016 r. za pośrednictwem systemu OSF http://osf.opi.org.pl
SONATA BIS projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem 10.09.2016 r. Wnioski 1 egz. i wersja elektroniczna do NCN, 1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Wersje papierowe podpisane przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału składane są do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Zainteresowani występujący
z wnioskiem - po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki - przesyłają wersję elektroniczną do NCN. Podpisane wersje papierowe wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
MAESTRO
projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe
10.09.2016 r.
HARMONIA
projekty badawcze realizowane w w ramach współpracy międzynarodowej
10.09.2016 r.
SYMFONIA
na międzydziedzinowe projekty badawcze realizowane przez wybitnych naukowców, których badania wyróżniają się najwyższą jakością, odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, przyczyniając się do tworzenia nowych wartości i otwierania nowych perspektyw w nauce
10.03.2017 r. Wnioski 1 egz. i wersja elektroniczna do NCN, 1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Wersje papierowe podpisane przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału składane są do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą Zainteresowani występujący
z wnioskiem - po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki - przesyłają wersję elektroniczną do NCN. Podpisane wersje papierowe wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
FUGA konkursy na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora 10.03.2017 r.
ETIUDA konkursy na stypendia doktorskie 10.03.2017 r.
Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – WYMIANA OSOBOWA, PROJEKTY BADAWCZE
Działalność statutowa 15.07.2016 r.   Wnioski na dofinansowanie DZS na 2017 r.  wydziały składają w 3 egz.  w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą Wnioski po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki wydziały przesyłają w  wwersji elektronicznej do MNiSW.
Wersje papierowe wniosków wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Inwestycje aparaturowe 25.08.2016 r.   Wnioski na inwestycje aparaturowe na 2017 r.
3 egz. oraz wersja elektroniczna
Składają wydziały z ustaleniem priorytetu zakupów za pośrednictwem Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą do Prorektora ds. Nauki.
Działania Upowszechniające Naukę (DUN) 25.09.2016 r. Wnioski składa się przez platformę ePUAP lub w wersji papierowej
2 egz. wersji papierowej wniosku składa się w Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wnioski po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki wydziały przesyłają w  wwersji elektronicznej do MNiSW.
Wersje papierowe wniosków wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
„Uniwersalia” 2.1 w ramach NPRH
25.10. 2016 r. Wnioski
wersja elektroniczna w systemie OSF
1 egz. do MNiSW,
1 egz. do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą   
Wnioskodawca wysyła wniosek w wersji elektronicznej  po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki. Wersję papierową wniosku wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
„Uniwersalia” 2.2 w ramach NPRH 25.10.2016 r. Wnioski
wersja elektroniczna w systemie OSF
1 egz. do MNiSW,
1 egz. do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wnioskodawca wysyła wniosek w wersji elektronicznej  po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki. Wersję papierową wniosku wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
„Dziedzictwo narodowe” w ramach NPRH 25.10.2016 r. Wnioski
wersja elektroniczna w systemie OSF
1 egz. do MNiSW,
1 egz. do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wnioskodawca wysyła wniosek w wersji elektronicznej  po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki. Wersję papierową wniosku wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) – FINANSOWANIE PUBLIKACJI, PROJEKTÓW NAUKOWYCH, SZKOLENIA
TEAM
Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych

15.06.2016 r.
10.01.2017 r.
Wniosek w formie papierowej:
2 egz.
1 egz. do FNP
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wersję papierową wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą po uzyskaniu podpisów Prorektora ds. Nauki i Kwestora
TEAM TECH
Finansowanie zespołów badawczych prowadzonych przez wybitnych uczonych realizujących projekty B+R związane z powstawaniem produktu lub procesem produkcyjnym (technologicznym lub wytwórczym) o dużym znaczeniu dla gospodarki.

15.06.2016 r.
10.01.2017 r.
Wniosek w formie papierowej:
2 egz.
1 egz. do FNP
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
FIRST TEAM
Finansowanie pierwszych zespołów badawczych kierowanych przez doktorów na wczesnym etapie kariery naukowej.

10.10. 2016 r.
05.03.2017 r.
Wniosek w formie papierowej:
2 egz.
1 egz. do FNP
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
HOMING
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów przyjeżdżających do Polski z zagranicy.

10.10. 2016 r.
05.03.2017 r.
Wniosek w formie papierowej:
2 egz.
1 egz. do FNP
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
POWROTY
Finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej.

10.11.2016 r.
10.04.2017 r.
Wniosek w formie papierowej:
2 egz.
1 egz. do FNP
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  (NCBR) PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE
Raporty roczne 17.03.2015 r. 2 egz. dla NCBR,
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą podpisane przez kierownika projektu i Dziekana
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą po podpisaniu raportu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki przesyła do NCBR
Raporty końcowe 50 dni od daty zakończenia umowy   2 egz. dla NCBiR,
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą podpisane przez kierownika projektu i Dziekana
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą po podpisaniu raportu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki przesyła do NCBR
Projekty badawcze rozwojowe Harmonogram naborów do poszczególnych projektów na stronie NCBR:
www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/
Wnioski
2 egz. i wersja elektroniczna dla NCBiR,
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wersje papierowe podpisane przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału składane są do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Pracownicy występujący
z wnioskiem - po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki do NCBR. Wersję papierową wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą
BRIdge: Badanie Rozwój Innowacje
BRIdge ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, poprzez rozwijanie, testowanie i wdrażanie w praktyce nowych instrumentów interwencyjnych

Wnioski mogą być składane w trybie ciągłym Wnioski w formie papierowej, 1 egz. dla NCBiR,
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą po podpisaniu raportu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki przesyła do NCBR

Konkurs „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”
31 sierpnia 2016
Wnioski
1 egz. i wersja elektroniczna dla NCBiR,
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wersje papierowe podpisane przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału składane są do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Pracownicy występujący
z wnioskiem - po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki przesyłają wersję elektroniczną do NCBR. Wersję papierową wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Konkurs na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa 5 września 2016 Wnioski
1 egz. i wersja elektroniczna dla NCBiR,
1 egz. dla Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Wersje papierowe podpisane przez Kierownika projektu i Dziekana Wydziału składane są do Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą
Pracownicy występujący
z wnioskiem - po podpisaniu przez Kwestora i Prorektora ds. Nauki przesyłają wersję elektroniczną do NCBR. Wersję papierową wysyła Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą.
Drugi polsko-turecki konkurs na wspólne projekty badawczo-rozwojowe 20 listopada 2016 Wnioskodawca składa wspólny wniosek o dofinansowanie
w języku angielskim wraz z załącznikami w języku polskim.

Wniosek należy przesłać w wersji elektronicznej (skan dokumentu zawierający wymagane podpisy i załączniki) na adres e-mail:

Wniosek może zostać wysłany dopiero po podpisaniu wersji papierowej przez Prorektora ds. Nauki i Kwestora