Instytucja udzielająca stypendium Program stypendialny Dla kogo przeznaczony OPIS Termin naboru wniosków
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) START


Młodzi uczeni, którzy:

·  nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku (lub 32 lat w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich),

·  są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,

·  mają dorobek udokumentowany publikacjami

 
Wnioski o przyznanie stypendium składają instytucje zatrudniające lub kształcące kandydatów albo sami kandydaci. Muszą one być podpisane przez rektora lub prorektora uczelni. Szczegółowe informacje dotyczące zasad Konkurs zamknięty - w trybie nominacji. Termin nadsyłania nominacji upływa 30 czerwca 2015 r. wymaganych dokumentów znajdują się w Regulaminie konkursu i Instrukcji przygotowania wniosku.

W konkursie oceniana jest przede wszystkim jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego kandydata oraz jego najważniejsze osiągnięcie badawcze.

 
jesień 2015 r.

 
MONOGRAFIE


Prace na konkurs mogą zgłaszać

  • autorzy polscy lub
  • autorzy zagraniczni, o ile tematyka ich pracy dotyczy spraw polskich, a sama praca została napisana w języku polskim.
Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe oraz prace magisterskie.

m.in. dla doktorantów

 
Finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Zobacz stronę.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium.

W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP. Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego.
Na bieżąco
SKILLS- Szkolenia


  • Pracownicy naukowi zatrudnieni na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP,
  • Doktoranci z polskich jednostek naukowych,
  • Absolwenci studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.
 
W ramach działań w projekcie SKILLS Fundacja oferuje :

·       szkolenia podnoszące umiejętności z zakresu zarządzania badaniami naukowymi

·       szkolenia dotyczące transferu technologii i przedsiębiorczości

·       warsztaty szkoleniowe z komunikacji naukowej

·       szkolenia z zakresu upowszechniania nauki

Harmonogram szkoleń na 2015 rok


Na bieżąco
Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS OFERTY STYPENDIALNE za granicą Terminy indywidualne dla poszczególnych stypendiów
Program Stypendialny "Eugen Ionescu"  
Program stypendiów rządu francuskiego (BGF)
Programy stypendialne Master2 i Podwójny doktorat
4 marca 2016 r.
DAAD Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej

 
Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze (od 1 do 6 miesięcy)


O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu

rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.

oraz młodzi naukowcy z

tytułem naukowym doktora

 
Stypendia umożliwiają doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie

powiązanego z uzyskaniem dyplomu.

 
do 15.11.2015
Stypendia roczne na pobyty badawcze (od 7 do 10 miesięcy) 
O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu  rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra oraz młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora Stypendia umożliwiają doktorantom i młodym naukowcom, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech. Pobyt stypendialny może być połączony z pracą doktorską w Polsce albo z przeprowadzeniem projektu naukowego nie

powiązanego z uzyskaniem dyplomu.
do 15.11.2015
Stypendia na studia doktoranckie w Niemczech O stypendium mogą ubiegać się: wysoko wykwalifikowani absolwenci, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.

Złożenie wniosku musi nastąpić najpóźniej trzy lata po rozpoczęciu doktoratu
Stypendia umożliwiają absolwentom i doktorantom przeprowadzenie całego doktoratu na jednej z

niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech.
do 15.11.2015
Stypendia na pobyty badawcze / staże artystyczne dla naukowców i nauczycieli akademickich


O stypendium mogą ubiegać się wybitni naukowcy wszystkich specjalności z reguły ze stopniem
naukowym co najmniej doktora (doktorat nie dotyczy artystów i muzyków) zatrudnieni na polskiej
uczelni lub w instytucie badawczym
Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych
umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w
instytucie naukowym.
do 15.11.2015 / 01.06.2016
Sułtanat Brunei   stypendia dla studentów studiów I, II i III stopnia http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/oferta-stypendialna-brunei-darussalam-dla-studentow-zagranicznych_20151216.html 9.01.2016
Kanadyjski Uniwersytet Alberty Stypendium doktoranckie Polish Poctoral Research Fellowship 2016/2017   www.wirth.ualberta.ca 11 kwietnia 2016 r.