tytulowe
JM Rektor prof. dr hab. Tamara Zacharuk podpisała umowę o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach a Grodzieńskim Państwowym Uniwersytetem im. Janki Kupały (Białoruś). Celem porozumienia jest współdziałanie w zakresie edukacji, dydaktyki i nauki. Ma to się przyczynić do rozwoju potencjału naukowego i podnoszenia kwalifikacji pracowników. Strony wyraziły zainteresowanie rozwojem współdziałania w organizacji wspólnych konferencji, konsultacji, seminariów oraz wypracowania rozwiązań w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania. Umowa dotyczy szczególnie współpracy przy realizacji projektów i badań.

Rektor Państwowego Uniwersytetu im. Janki Kupały w Grodnie prof. dr hab. Andriej Korol wyraził nadzieję, że zawarte porozumienie pozwoli rozszerzyć i pogłębić możliwości odbywania staży naukowych pomiędzy Uniwersytetami. Dotyczy to także realizacji programu Erasmus+. Strona białoruska już zaproponowała studentom i nauczycielom akademickim możliwość wzięcia udziału w „Letniej szkole języka rosyjskiego”, organizowanej przez Uniwersytet w Grodnie. Odpowiedzialnymi za realizację umowy zostali: dr Ludmila Vilchynskaja (Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały) i dr Ewa Jówko (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach).

Fotogaleria