DrukPlik
Karta indywidualna obciążeń dydaktycznych 2016/2017 Plik DOC Plik PDF
Druk sprawozdania z wykonania godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/17 Plik DOC Plik PDF
Ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dnia 22 grudnia 2015 r.   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 - poziomy 6-8   Plik PDF
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych   Plik PDF
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela   Plik PDF
Załączniki do Zarządzenia nr 15/2010 Rektora UPH z dnia 08 grudnia 2010 r. Plik XLS Plik PDF
Uchwała nr 1/2017 Senatu UPH z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych w zakresie warunków, jakim powinny odpowiadać plany studiów i programy kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach trzeciego stopnia i studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających   Plik PDF
 - załącznik 1: wzór opisu efektów kształcenia dla kierunku Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 2: wzór opisu programu dla studiów pierwszego i drugiego stopnia Plik XLS Plik PDF
 - załącznik 3: wzór opisu programu dla studiów trzeciego stopnia Plik XLS Plik PDF
 - załącznik 4: wzór opisu programu na studiach podyplomowych Plik XLS Plik PDF
 - załącznik 5: wzór sylabusa na studiach pierwszego i drugiego stopnia Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 6: wzór sylabusa na studiach trzeciego stopnia Plik DOC Plik PDF
 - załącznik 7: wzór sylabusa na studiach podyplomowych Plik DOC Plik PDF
Zarządzenie nr 19/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad monitorowania i weryfikacji osiągania zamierzonych efektów kształcenia   Plik PDF
 - wzór raportu nauczyciela akademickiego – koordynatora przedmiotu/modułu kształcenia z osiągnięcia efektów kształcenia Plik DOC  
 - wzór raportu nauczyciela akademickiego – koordynatora przedmiotu/modułu kształcenia ogólnouczelnianego z osiągnięcia efektów kształcenia Plik DOC  
 - wzór raportu dyrektora Instytutu z osiągnięcia efektów kształcenia na kierunku studiów Plik DOC  
 - wzór protokołu analizy i oceny weryfikacji efektów kształcenia Plik DOC  
 - wzór protokołu analizy sylabusów Plik DOC  
 - wzór protokołu z egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej Plik DOC  
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie MSWord 97-2003.