Kredyty i pożyczki studenckie udzielane są na podstawie ustawy z dnia 17 lipca 1998 r. o pożyczkach i kredytach studenckich (Dz. U. Nr 108, poz. 685, z póżn. zm.) i rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich (Dz. U. z 2010 r. Nr 87, poz. 560, z późn. zm).

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci uczelni, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j.: Dz. U. nr 2012, poz. 572), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia.

Wniosek o udzielenie kredytu składa się w oddziale wybranego banku w terminie do dnia 15 listopada 2013 r.

Lista banków uczestniczących w systemie kredytowania:
  1. PKO Bank Polski S.A.,
  2. Bank PEKAO S.A.,
  3. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
  4. SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).
Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni o odbywaniu studiów, dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku. Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

Zaświadczenie o odbywaniu studiów wydaje się tylko w przypadku ubiegania się o kredyt po raz pierwszy lub w przypadku wydłużenia okresu kredytowania.

Decyzja o przyznaniu kredytu

Pierwszeństwo w otrzymaniu kredytu mają studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie. Maksymalna wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie, uprawniająca do otrzymania kredytu studenckiego, ustalana jest corocznie na podstawie wszystkich złożonych wniosków i ogłaszana jest w Dzienniku Urzędowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Informację o tej kwocie można uzyskać w każdym z banków udzielających kredytów studenckich.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Rata kredytu jest ustalana corocznie w drodze rozporządzenia ministra. W roku akademickim 2013/2014 wynosi ona 600 zł miesięcznie. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

Obowiązki kredytobiorcy

Kredytobiorca jest zobowiązany, do czasu ukończenia studiów, do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej lub doktoranckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów.

Kredytobiorca musi powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. Kredytobiorca ma wówczas prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. W przeciwnym razie ustalony przy podpisywaniu umowy o kredyt termin rozpoczęcia spłaty nie ulegnie zmianie.

Należy powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od daty terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu. W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie dwuletniego okresu karencji odsetki od kredytu spłacane są przez budżet państwa. W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości 1/2 stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego.

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej utratą stałego źródła dochodu lub przypadkiem losowym uniemożliwiającym spłatę kredytu, może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Jeżeli kredytobiorca ukończył studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni, może uzyskać umorzenie 20% kredytu. Umorzeń dokonuje właściwy bank na wniosek kredytobiorcy, potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni lub inny jednoosobowy organ uczelni. Wniosek należy złożyć w terminie 30 dni od dnia uzyskania tego potwierdzenia.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Przez trudną sytuację życiową rozumie się udokumentowaną przez ośrodek pomocy społecznej trudną sytuację życiową kredytobiorcy i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą z przypadku losowego powodującego długotrwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań, w szczególności: choroby kredytobiorcy lub członka jego rodziny, konieczności sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny, szkody spowodowanej przez pożar, powódź lub inną katastrofę.

Szczegółowe informacje o kredytach studenckich dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakładce (DLA STUDENTÓW SPRAWY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW) pod adresem: http://www.nauka.gov.pl