Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 210 z 2004 r. , poz. 2135). Studenci mogą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu z różnych tytułów. Najczęściej będzie to:
  • posiadanie statusu członka rodziny osoby ubezpieczonej (dziecko do czasu ukończenia 26 lat, małżonek, dziecko niepełnosprawne bez względu na wiek),
  • pozostawanie w stosunku pracy, wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia, prowadzenie działalności gospodarczej, inne,
  • pobieranie świadczeń ZUS, KRUS.
W sytuacji, gdy student nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z wymienionych wyżej tytułów powinien zgłosić się do właściwego dziekanatu w celu złożenia wniosku o objęcie ubezpieczeniem przez uczelnię.
Ubezpieczeni studenci mają prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie całego kraju (w placówkach posiadających zawarte umowy z NFZ).Oznacza to, że student może wybrać jednego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu kształcenia i drugiego na miesiące letnie w miejscu stałego zamieszkania.
W związku z tym, studenci zgłaszający się do dowolnie wybranej przychodni winni posiadać ważną legitymację studencką oraz dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń zdrowotnych - może to być zarówno kopia zgłoszenia do ubezpieczenia w charakterze członka rodziny jak również legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny.