Obecnie dla każdej z grup niepełnosprawności oferujemy inne formy pomocy.

Studenci z dysfunkcją narządu wzroku

 • zajęcia  z Tyfloinformatyki. Odbywają się one w specjalnej pracowni - Pracowni Tyfloinformatyki . Trwają  przez 4 semestry na studiach pierwszego stopnia (studenci chodzą na te zajęcia obligatoryjnie i również w zamian za zajęcia z informatyki wynikające z planów studiów). Na zajęcia uczęszczają osoby niewidome i niedowidzące w celu zapoznania się z obsługą komputera i specjalistycznego sprzętu dla osób z uszkodzonym narządem wzroku. Z pracowni studenci mogą korzystać przez cały tydzień w odpowiadającym im czasie. W pracowni znajdują się komputery z syntezatorami mowy, drukarki i monitory brajlowskie. Na zajęciach studenci, dzięki profesjonalnemu wyposażeniu pracowni, uczą się samodzielnej obsługi komputera, co w przyszłości służy im do indywidualnego pisania prac zaliczeniowych i końcowych. Te zdobyte umiejętności czynią ich atrakcyjnymi na rynku pracy.  Podobny sprzęt znajduje się również w Bibliotece Głównej naszej uczelni.
 • zajęcia z przedmiotu „Zaawansowane techniki informatyczne dla osób z dysfunkcją narządu wzroku”. Postęp technik jest tak szybki, że urządzenia i programy z obsługą, których studenci zapoznają się na zajęciach z tyfloinformatyki pod koniec nauki stają się nieaktualne. Zajęcia wprowadzone na ostatnim roku studiów pozwalają studentom poznać najnowsze techniki wspomagania czytania i pisania z możliwością wykorzystania tej wiedzy w przyszłej pracy. Zajęcia z Tyfloinformatyki oraz Zaawansowanych technik informatycznych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku prowadzi dwóch niewidomych pracowników naszej uczelni posiadających stopień doktora Nauk Ścisłych (dr Stanisław Mikułowski dr Dariusz Jakubowski) 
 • korzystanie z Biblioteki Głównej i Czytelni Zbiorów Specjalnych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt: Smart Nav, Zy Fuse, Plextalk, Kajetek, Twinkle Bright, Linijka Brajlowska, Big Keys, Trackball, Twinkle Spektrum. Studenci w Czytelni Zbiorów mogą zeskanować potrzebne materiały, nagrać je na nośniki lub wydrukować w brajlu. Dzięki temu przygotowują się do zajęć przez co uczą się samodzielnie funkcjonować w roli studenta a w przyszłości w roli pracownika. W Czytelni Zbiorów Specjalnych zatrudniony jest niewidomy absolwent Akademii Podlaskiej, który przygotowuje materiały alternatywne dla studentów niewidomych.
 • możliwość wypożyczenia w Centrum Kształcenia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych urządzeń umożliwiających lepsze korzystanie z systemu edukacyjnego: maszyn brajlowskich; laptopów z oprogramowaniem Jaws i Magic Plus, powiększalników miniaturowych (MonoMouse, CompactPlus), Milestone 311 Daisy (urządzenie zawierające dyktafon i odtwarzacz MP3).
 • transport przystosowanym samochodem na zajęcia dydaktyczne.
 • kurs orientacji w przestrzeni we współpracy z Polskim Związkiem Niewidomych. Kurs ma na celu usamodzielnienia studentów naszej uczelni w zakresie przemieszczania się.

Studenci z dysfunkcją narządu słuchu

 • udział tłumaczy języka migowego w zajęciach dydaktycznych oraz pomoc przy załatwianiu spraw formalnych na Uczelni. Dzięki tłumaczom studenci niesłyszący mogą aktywnie uczestniczyć w zajęciach, śledzić na bieżąco treść wykładów. Czynny udział niesłyszących w procesie edukacyjnym pozwala im na maksymalnie wykorzystanie swojego potencjału. Przełamują bariery komunikacji, wzmacniają swoją samoocenę,  przez co stają się bardziej samodzielni. Jest to bardzo ważne przy podejmowaniu różnego typu pracy.
 • pomoc translatora (osoby mówiącej z fonogestami).
 • korzystanie z Ośrodka Logopedycznego – zajęcia z  terapii logopedycznej, lektoratu języka polskiego. Zajęcia przeznaczone są dla studentów I i II roku studiów. Przedmiot lektorat języka polskiego ma na celu ułatwić niesłyszącym skuteczne porozumiewanie się językiem polskim, rozwijać kompetencję komunikacyjną, społeczną i kulturową. Rozwój języka umożliwia im pełniejszy rozwój, integrację ze środowiskiem społecznym a w przyszłości lepsze funkcjonowanie na rynku pracy. Terapia logopedyczna ma na celu usprawnienie posługiwania się językiem polskim i korygowanie zaistniałych nieprawidłowości w wymowie. Ważny jest udział studentów w tych zajęciach ponieważ umożliwia to ich pełną rehabilitację w zakresie języka. Dzięki umiejętnościom językowym studenci lepiej funkcjonują w społeczeństwie.
 • lektorat języka angielskiego dla niesłyszących i osób z problemami komunikacyjnymi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Pomysł tych zajęć powstał pod wpływem wieloletniego doświadczenia i obserwacji naszych studentów.  Osobom z problemami komunikacyjnymi przyswojenie materiału  z języka obcego zajmuje dwa razy więcej czasu. Dostosowanie lektoratu do potrzeb tych osób pozwala na szybszą naukę. Przez to wzmacnia się ich samoocena, stają się pewniejsi swoich umiejętności, co mogą później wykorzystać przy poszukiwaniu pracy.
 • możliwość wypożyczenia urządzeń FM wspomagających słyszenie i organizowanie szkoleń z zakresu obsługi tych urządzeń. Studenci z resztkami słuchu mogą wykorzystać urządzenia FM na zajęciach w celu wzmocnienia odbioru dźwięku. Przez to nie potrzebują pomocy osób trzecich (tłumaczy) do odbioru treści przekazywanych na zajęciach.
 • możliwość wypożyczenia czujników dzwonka i dymu.
 • bezpłatne usługi ksero. W związku niemożnością robienia notatek przez osoby niesłyszące na zajęciach mogą one w biurze CKiRON kserować notatki i materiały niezbędne na zajęcia.

Studenci z dysfunkcją narządu ruchu

 • całkowicie lub częściowo przystosowane budynki Uczelni (sukcesywne przystosowanie budynków).
 • przystosowane pokoje w dwóch Domach Studenta (33 miejsca).
 • transport przystosowanym samochodem na zajęcia dydaktyczne.
 • rehabilitacja zamiast w-f. Poprzez te zajęcia staramy się dbać o zdrowie naszych studentów. Zajęcia poprzedzają  badania przeprowadzane przez lekarzy rehabilitacji celem ustalenia indywidualnego programu ćwiczeń realizowanych podczas rehabilitacji. Poprzez poprawę kondycji fizycznej nasi studenci stają się atrakcyjni na rynku pracy. Bardzo często stopień samodzielności w poruszaniu się warunkuje możliwości otrzymania pracy.
 • pomoc w korzystaniu z biblioteki wyposażonej w specjalistyczny sprzęt: Big Keys, Smart Nav, Trackball.
 • możliwość wypożyczania sprzętu: wózki inwalidzkie, balkoniki, kule

Studenci z niepełnosprawnością ze względu na ogólny stan zdrowia (problemy psychiczne, zespół Aspergera i inne) oraz z trudnościami w uczeniu się  (dysleksja, dysgrafia, dysortografia):

 • uwzględnienie podczas procesu edukacji  indywidualnych trudności w nauce wynikających z niepełnosprawności.
 • pośredniczenie pracowników Centrum w kontaktach pomiędzy studentami a wykładowcami i pracownikami administracyjnymi uczelni.
 • indywidualna pomoc w zależności od zgłoszonych problemów.

Oprócz ofert skierowanych do poszczególnych grup niepełnosprawności podejmujemy również działania promujące integrację (rehabilitację społeczną). Temu celowi służą organizowane przez nas cykliczne imprezy – Dni Adaptacyjne, Bal Integracyjny, Dni Integracji.