Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz § 4 ust. 1 ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów UPH ustala się, co następuje:

Stypendium socjalne i stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki może być przyznane pod warunkiem, że dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 850 zł miesięcznie.

STUDENCI składają wnioski o przyznanie stypendium w następujących terminach:

  • stypendium socjalne: do 14 października – studenci drugiego i kolejnych lat studiów,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów składa się w dziekanacie w terminie
    do 14 października,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych składa się w CKiRON
    do 14 października. 
OSOBY PRZYJĘTE na I rok studiów składają wnioski o stypendium w terminie wyznaczonym przez komisję rekrutacyjną.


Dokument Plik
Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UPH w Siedlcach   Plik PDF
Załącznik 1 do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w danym roku akademickim / wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenta lub w obiekcie innym niż dom studencki (przed wypełnieniem wniosku prosimy o obliczenie dochodu netto za pomocą fomularza znajdującego się pod adresem https://oplaty.uph.edu.pl/wniosek) Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 1a do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 2 do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium specjalnego w danym roku akademickim dla osób niepełnosprawnych Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 3 do regulaminu: wniosek o przyznanie zapomogi w danym roku akademickim Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 4 do regulaminu: zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 5 do regulaminu: oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 6 do regulaminu: oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki
Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 7 do regulaminu: oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki   Plik PDF
Załącznik 8 do regulaminu: zaświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 9 do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na dany rok akademicki
Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 9a do regulaminu: załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczący osiągnięć naukowych Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 9b do regulaminu: załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczący osiągnięć artystycznych
Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 9c do regulaminu: załącznik do wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów dotyczący osiągnięć sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym
Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 10 do regulaminu: wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przyznania stypendium rektora dla najlepszych studentów w danym roku Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 11 do regulaminu: oświadczenie o nieuzyskiwaniu dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 12 do regulaminu: wykaz załączonej do wniosku dokumentacji Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 13 do regulaminu: wniosek o przyznanie stypendium rektora dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia Plik DOCX Plik PDF
Załącznik 14 do regulaminu: oświadczenie studenta o nieprowadzeniu gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców / opiekunów prawnych Plik DOCX Plik PDF
Do odczytania dokumentów PDF Plik PDF niezbędny jest program Adobe Reader. Dokumenty oznaczone Plik DOC zapisane są w formacie Microsoft Word 2007 i wersje nowsze.