pzlW środowisku myśliwych odczuwalny jest brak aktualnych opracowań komentarzowych, wskazujących jak interpretować i stosować przepisy statutu Polskiego Związku Łowieckiego. W obiegu księgarskim znajduje się komentarz do statutu PZŁ autorstwa nieżyjącego dr Z. Jankowskiego. Jest to opracowanie napisane kilkanaście lat temu, które do dzisiaj spełnia skutecznie swoją rolę, wskazując jak stosować przepisy niespójnego aktu prawnego obowiązującego w PZŁ. Istnieje również drugi komentarz, z 2015 r., którego autorami są Roman Stec i Łukasz Ciołek.

Jednakże na Krajowym Zjeździe Delegatów PZŁ, który odbył się we wrześniu 2015 r. dokonał zmian w statucie. W związku z tym zrodziła się konieczność skomentowania tych przepisów obowiązujących i nowych oraz oddania czytelnikom – członkom PZŁ – opracowania uaktualnionego, uwzględniającego stan prawny na 31 marca 2016 r., a zatem komentarza ułatwiającego działalność myśliwym, kołom łowieckim, organom PZŁ, ALP i innym podmiotom administracyjnym. Autorami tej uaktualnionej wersji są Roman Stec, Jerzy Młynkiewicz, Konrad Młynkiewicz, Marcin Roliński oraz Łukasz Ciołek. Uaktualniony komentarz uwzględnia porady prawników zawarte w „Braci Łowieckiej” i w „Łowcu Polskim” od 2005 r. do grudnia 2015 r., orzecznictwo polskich sądów powszechnych i administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Autorzy komentarza odnoszą się do tych porad i wskazują kierunek postępowania w sprawie stosowania przepisów statutu, niekoniecznie wskazując, iż podzielają te argumenty. Należy sobie zdawać sprawę, że statut będzie zmieniany z uwagi na zmiany ustawy – Prawo łowieckie, spowodowane m.in. orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Prezentowany komentarz do aktualnie obowiązującego statutu po zmianach, wskazuje jednak jego niedociągnięcia, a opinie i oceny czytelników pomogą w pracach nad ewentualnymi aktualizacjami tego opracowania. Komentarz ten różni się od opracowania z marca 2015 r. objętością, bowiem autorzy bardziej odważnie przedstawili, jak stosować przepisy statutu w praktyce. Jest on adresowany gównie do członków PZŁ, kół łowieckich, organów związku, administracji lasów państwowych i innych podmiotów administracyjnych. Być może będą z niego korzystać również środowiska prawnicze i urzędnicy administracji publicznej. W komentarzu też skomentowano przepisy dyscyplinarne rozdziału 6a ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie, po to, aby czytelnik miał podstawową informację prawną zgromadzoną w jednym miejscu. Skomentowane zostały również przepisy dotyczące postępowań wewnątrzorganizacyjnych porządkowych. W komentarzu omówiono problemy członków PZŁ związane z dostępem do informacji publicznej w kontekście orzecznictwa i poglądów doktryny prawa. Przedstawiono obszernie ustrój PZŁ, prawa i obowiązki członków oraz uprawnienia organów PZŁ i organów kół łowieckich.